”ขอเชิญประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน ในการบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRKe420Lmw2eckv1J2loblhLumuek79kkHi8Uqs9NE7Dzp3Q/viewform?usp=sf_link