สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกิจกรรม ณ หน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดงานจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของ ประเทศไทย และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และจัดให้มีพิธีการเชิญ ธงชาติขึ้นสู่เสาในเวลา ๐๘.๐๐ น.