วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ GISDA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี