วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศิลปชัย คำมุงคุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวเอมอร ภาระเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ออกพื้นที่เพื่อติดตามโครงการยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอดอนมดแดง และอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี